Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT

11/12/2021 9:13:58 AM

    

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143  /QĐ-THHT

     Thạch Hóa , ngày 05 tháng11 năm 2021

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

 Năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THỦY

 

           Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

          Căn cứ Công văn số 30/03/2021 của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the Children) về việc đề nghị phê duyệt gói viện trợ quốc tế khẩn cấp từ Tổ chức Cứu trợ trẻ em để khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả của lũ lụt năm 2020 tại cộng đồng và trường học do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ,

Căn cứ Khung trường học an toàn, Phòng chống thiên tai trường học của Bộ GDĐT;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Theo đề nghị của Hội đồng trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm học 2021 - 2022 gồm có các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông: Lê Vĩnh Hằng                           - Hiệu trưởng           - Trưởng ban.
 2. Bà: Lê Thị Hoa Thắm                         - P.HT                    - P.Trưởng ban
 3. Bà: Lê Thị Hồng Thậm                      - TTCM tổ 1,2         - Thành viên.
 4. Bà: Lê Thị Thanh Ý                           - TTCM tổ 3,4,5      - Thành viên.
 5. Ông: Lê Văn Luyến                           - GV                        - Thành viên.
 6. Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt           - TPCM tổ 1,2          - Thành viên.
 7. Bà: Hà Thị Thu Hoài                         - TTVP                    - Thành viên.
 8. Bà: Nguyễn Thị Hoài Thương:          - TPVP                    - Thành viên.
 9. Bà: Lê Thị Hương                            - TPCM tổ 3,4,5      - Thành viên.
 10. Bà: Nguyễn Thị Huế                         - BTCĐ                  - Thành viên.
 11. Ông: Mai Thanh Huế                         - NVBV trường       - Thành viên.

Cùng tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp làm thành viên.

Mời:

Ông :  Mai Văn Dường    - Trưởng ban Đại diện CMHS làm thành viên;

          Ông : Trần Xuân Hưng    - Phó ban Đại diện CMHS làm thành viên;

          Ông : Nguyễn Văn Lâm   - Ban đại diện CMHS làm thành viên;

Ông : Mai Xuân Phi         - Ban đại diện CMHS làm thành viên.

          Cùng tham gia Ban Chỉ đạo và đứng cánh phân hiệu của trường.

Điều 2. - Ban Chỉ đạo Phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai có trách nhiệm tổ chức họp, công bố quyết định, đề ra phương án phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Bộ phận kế toán - thủ quỹ phối hợp Ban đại diện CMHS tạo điều kiện về kinh phí để công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hiệu quả khi cần thiết.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Bộ phận Văn phòng, kế toán-thủ quỹ, các ông (bà) có tên ở Điều 1 có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:           

- Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/8/2021 10:28:58 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/8/2021 10:27:55 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/8/2021 10:27:03 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 11/8/2021 10:26:07 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 11/8/2021 10:25:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 11/8/2021 10:24:02 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 11/8/2021 10:22:24 AM

  Kế hoạch tuần 33 5/6/2021 9:17:12 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình