Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Quyết định thành lập ban KTNB trường học

11/12/2021 9:35:56 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 136/QĐ-THHT                                   Thạch Hóa, ngày  29 tháng 10 năm 2021                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THỦY

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

          Căn cứ thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT V/v hướng dẫn công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của UBND Tỉnh Quảng bình V/v ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh Quảng Bình;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Huyền Thủy;

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Lê Vĩnh Hằng                  - Hiệu trưởng                    - Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Hoa Thắm               - P.HT                               - P. trưởng ban.

3. Bà: Lê Thị Thanh Ý                 - TTCM 3,4,5-TBTTND    - Ban viên.

4. Bà: Lê Thị Hồng Thậm             - TTCM 1,2                      - Ban viên.

5. Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt   - TPTCM 1,2                    - Ban viên.

6. Bà: Lê Thị Hương                    - TPTCM 3,4,5                  - Ban viên.

7. Bà: Hà Thị Thu Hoài                - TTTVP                           - Ban viên

          Điều 2. - Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ lên kế hoạch kiểm tra nội bộ theo năm, tháng, tuần, tổ chức kiểm tra theo lịch, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, hoàn thành các loại hồ sơ có liên quan và báo cáo với Hiệu trưởng theo định kỳ (1 lần/ tháng).

          - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021.

          Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Thời khóa biểu 11/12/2021 9:28:23 AM

  Quy chế văn thư lưu trữ 11/12/2021 9:18:32 AM

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT 11/12/2021 9:13:58 AM

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/8/2021 10:28:58 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/8/2021 10:27:55 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/8/2021 10:27:03 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 11/8/2021 10:26:07 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 11/8/2021 10:25:04 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình