Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Thời khóa biểu

11/12/2021 9:28:23 AM

 

Bản 2 trang

               PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

     TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THỦY

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC HAI BUỔI/ NGÀY - NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện từ ngày 8 /11/ /2021

 

 

Lớp

Thứ tự

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

 

1A

1

HĐTN

MT.(H)

T Việt

Đ.đức(H)

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT

 

 

 

ĐỘNG

 

 

 

NGOÀI

 

 

 

GIỜ

 

 

 

LÊN

 

 

 

LỚP

T Việt

THTV

T Việt

THTV

 

2

T Việt

THTV(HP)

T Việt

TH Toán (H)

THXH.(H)

T Việt

HĐTN

T Việt

THTV

 

3

T Việt

THTV

THXH.(H)

GDTC.(Lu)

T Việt

Toán

TH Toán

T Việt

HĐTN

 

4

Toán

 

Toán

 

T Việt

GDTC. (Lu)

 

THToán (HP)

 

 

5

 nhạc.Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

1

HĐTN

TH Toán

T Việt

THTV

THXH.(H)

T Việt

TH Toán (H)

Đ.đức(H).

THTV

 

2

Toán

THTV

T Việt

THToán(HP)

GDTC.(Lu)

T Việt

GDTC.(Lu)

MT.(H)

TH TV( HT)

 

3

T Việt

HĐTN

T Việt

THTV

T Việt

Toán

 nhạc.Hằng

T Việt

HĐTN

 

4

T Việt

 

Toán

 

T Việt

THXH.(H)

 

T Việt

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

1

HĐTN

GDTC. (Lu)

MT (H)

THToán(HP)

T Việt

Toán

THTV

Toán

TH Toán

 

2

Toán

TH Toán (H)

Toán

THTV

T Việt

T Việt

THTV

T Việt

THXH (H)

 

3

Đ.đức.Hằng

 nhạc.Hằng

T Việt

THTV

Toán

T Việt

TH Toán (H)

T Việt

HĐTN

T dục.(Lu)

T Việt

HĐTN

T dục.(Lu)

 

T Việt

THTV

T Việt

HĐTN

4

T Việt

 

T Việt

 

GDTC.(Lu)

HĐTN

 

TNXH (H)

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

1

HĐTN

THToán(HP)

Toán

 nhạc.Hằng

Toán

Toán

TH Toán

T Việt

TH Toán (H)

 

2

T Việt

THTV

T Việt

GDTC.(Lu)

T Việt

GDTC.(Lu)

Đ.đức.Hằng

T Việt

THTV

 

3

T Việt

THTV

T Việt

TH Toán (H)

T Việt

T Việt

HĐTN

TNXH (H)

HĐTN

 

4

THTV

 

MT (H)

 

THXH (H)

T Việt

 

Toán

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

1

Chào cờ

Đ.đức

Toán

Tcông (Lu)

Toán

Toán

THTV

Toán

THXH

 

2

Toán

TH Toán

MT

 nhạc.Hằng

T Việt

T Việt

TH Toán

T dục.(Lu)

Anh – Hồng

 

3

T dục.(Lu)

THTV

T Việt

Anh – Hồng

Anh – Hồng

Tin học-Ng

THXH

T Việt

SHTT

 

4

T Việt

 

T Việt

 

Anh – Hồng

Tin học-Ng

 

T Việt

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B

1

Chào cờ

 nhạc.Hằng

T Việt

TH Toán

T Việt

Toán

THXH

T Việt

Anh – Hồng

 

2

Toán

Anh – Hồng

Toán

THTV

T Việt

T Việt

THTV

T Việt

Tcông (Lu)

 

3

T Việt

Anh – Hồng

Tin học-Ng

MT

Tcông (Lu)

Đ.đức

TH Toán

Anh – Hồng

SHTT

 

4

T Việt

 

Tin học-Ng

 

Toán

THXH

 

Toán

 

 

5

T dục.(Lu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

1

Chào cờ

THTV

Anh – Hồng

Khoa học

T Việt

Tin học-Ng

Anh – Hồng

Toán

TH Toán

 

2

T Việt

 nhạc.Hằng

Anh – Hồng

Đ.đức

T Việt

Tin học-Ng

MT.(H)

T Việt

Địa lí

 

3

T Việt

Khoa học

Toán

Kĩ thuật

Lịch  sử

T Việt

T Dục.(Lu)

T Việt

      SHTT

 

4

T dục.(Lu)

 

T Việt

 

Toán

Toán

 

Anh – Hồng

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

1

Chào cờ

MT

Toán

Đ.đức

Tin học-Ng

T Việt

T Dục.(Lu)

T Việt

TH Toán ( HT)

 

2

T Việt

Khoa học

T Việt

Kĩ thuật

Tin học-Ng

T Việt

Anh – Hồng

T Việt

THTV

 

3

T Việt

Lịch  sử

Anh – Hồng

Địa lí

Toán

T dục.(Lu)

Anh – Hồng

Toán

SHTT

 

4

 nhạc.Hằng

 

Anh – Hồng

 

T Việt

Toán

 

Khoa học

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

1

Chào cờ

Anh – Hồng

Tin học-Ng

Kĩ thuật

Anh – Hồng

T Việt

 nhạc.Hằng

T Việt

TH Toán

 

2

Toán

T dục.(Lu)

Tin học-Ng

Khoa học

Anh – Hồng

T Việt

Đ.đức

T Việt

Khoa học

 

3

Anh – Hồng

L sử (H)

T Việt

THTV

T Việt

Địa lí (H)

MT

Toán

SHTT

 

4

T Việt

 

Toán

 

Toán

Toán

 

T dục.(Lu)

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

1

Chào cờ

THTV

Toán

Anh – Hồng

T Việt

Toán

Khoa học

T Việt

T Dục.(Lu)

 

2

T Việt

Khoa học

L sử (H)

Anh – Hồng

Toán

Địa lí (H)

Kĩ thuật

T Việt

TH Toán

 

3

Toán

MT

T Việt

 nhạc.Hằng

Tin học-Ng

T Việt

Đ.đức

T Dục.(Lu)

SHTT

 

4

Anh – Hồng

 

T Việt

 

Tin học-Ng

T Việt

 

Toán

 

 

5

Anh – Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP - P.HT

 

 

 

 

                                         Lê Thị Hoa Thắm

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản 1 trang

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC HAI BUỔI/ NGÀY - NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Lớp

Thứ tự

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

 

1A

1

HĐTN

MT.(H)

T Việt

Đ.đức(H)

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT

 

 

 

ĐỘNG

 

 

 

NGOÀI

 

 

 

GIỜ

 

 

 

LÊN

 

 

 

LỚP

T Việt

THTV

T Việt

THTV

 

2

T Việt

THTV(HP)

T Việt

TH Toán (H)

THXH.(H)

T Việt

HĐTN

T Việt

THTV

 

3

T Việt

THTV

THXH.(H)

GDTC.(Lu)

T Việt

Toán

TH Toán

T Việt

HĐTN

 

4

Toán

 

Toán

 

T Việt

GDTC. (Lu)

 

THToán (HP)

 

 

5

 nhạc.Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

1

HĐTN

TH Toán

T Việt

THTV

THXH.(H)

T Việt

TH Toán (H)

Đ.đức(H).

THTV

 

2

Toán

THTV

T Việt

THToán(HP)

GDTC.(Lu)

T Việt

GDTC.(Lu)

MT.(H)

TH TV( HT)

 

3

T Việt

HĐTN

T Việt

THTV

T Việt

Toán

 nhạc.Hằng

T Việt

HĐTN

 

4

T Việt

 

Toán

 

T Việt

THXH.(H)

 

T Việt

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

1

HĐTN

GDTC. (Lu)

MT (H)

THToán(HP)

T Việt

Toán

THTV

Toán

TH Toán

 

2

Toán

TH Toán (H)

Toán

THTV

T Việt

T Việt

THTV

T Việt

THXH (H)

 

3

Đ.đức.Hằng

 nhạc.Hằng

T Việt

THTV

Toán

T Việt

TH Toán (H)

T Việt

HĐTN

T dục.(Lu)

T Việt

HĐTN

T dục.(Lu)

 

T Việt

THTV

T Việt

HĐTN

4

T Việt

 

T Việt

 

GDTC.(Lu)

HĐTN

 

TNXH (H)

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

1

HĐTN

THToán(HP)

Toán

 nhạc.Hằng

Toán

Toán

TH Toán

T Việt

TH Toán (H)

 

2

T Việt

THTV

T Việt

GDTC.(Lu)

T Việt

GDTC.(Lu)

Đ.đức.Hằng

T Việt

THTV

 

3

T Việt

THTV

T Việt

TH Toán (H)

T Việt

T Việt

HĐTN

TNXH (H)

HĐTN

 

4

THTV

 

MT (H)

 

THXH (H)

T Việt

 

Toán

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

1

Chào cờ

Đ.đức

Toán

Tcông (Lu)

Toán

Toán

THTV

Toán

THXH

 

2

Toán

TH Toán

MT

 nhạc.Hằng

T Việt

T Việt

TH Toán

T dục.(Lu)

Anh – Hồng

 

3

T dục.(Lu)

THTV

T Việt

Anh – Hồng

Anh – Hồng

Tin học-Ng

THXH

T Việt

SHTT

 

4

T Việt

 

T Việt

 

Anh – Hồng

Tin học-Ng

 

T Việt

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B

1

Chào cờ

 nhạc.Hằng

T Việt

TH Toán

T Việt

Toán

THXH

T Việt

Anh – Hồng

 

2

Toán

Anh – Hồng

Toán

THTV

T Việt

T Việt

THTV

T Việt

Tcông (Lu)

 

3

T Việt

Anh – Hồng

Tin học-Ng

MT

Tcông (Lu)

Đ.đức

TH Toán

Anh – Hồng

SHTT

 

4

T Việt

 

Tin học-Ng

 

Toán

THXH

 

Toán

 

 

5

T dục.(Lu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

1

Chào cờ

THTV

Anh – Hồng

Khoa học

T Việt

Tin học-Ng

Anh – Hồng

Toán

TH Toán

 

2

T Việt

 nhạc.Hằng

Anh – Hồng

Đ.đức

T Việt

Tin học-Ng

MT.(H)

T Việt

Địa lí

 

3

T Việt

Khoa học

Toán

Kĩ thuật

Lịch  sử

T Việt

T Dục.(Lu)

T Việt

      SHTT

 

4

T dục.(Lu)

 

T Việt

 

Toán

Toán

 

Anh – Hồng

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

1

Chào cờ

MT

Toán

Đ.đức

Tin học-Ng

T Việt

T Dục.(Lu)

T Việt

TH Toán ( HT)

 

2

T Việt

Khoa học

T Việt

Kĩ thuật

Tin học-Ng

T Việt

Anh – Hồng

T Việt

THTV

 

3

T Việt

Lịch  sử

Anh – Hồng

Địa lí

Toán

T dục.(Lu)

Anh – Hồng

Toán

SHTT

 

4

 nhạc.Hằng

 

Anh – Hồng

 

T Việt

Toán

 

Khoa học

 

 

5

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

1

Chào cờ

Anh – Hồng

Tin học-Ng

Kĩ thuật

Anh – Hồng

T Việt

 nhạc.Hằng

T Việt

TH Toán

 

2

Toán

T dục.(Lu)

Tin học-Ng

Khoa học

Anh – Hồng

T Việt

Đ.đức

T Việt

Khoa học

 

3

Anh – Hồng

L sử (H)

T Việt

THTV

T Việt

Địa lí (H)

MT

Toán

SHTT

 

4

T Việt

 

Toán

 

Toán

Toán

 

T dục.(Lu)

 

 

5

T Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

1

Chào cờ

THTV

Toán

Anh – Hồng

T Việt

Toán

Khoa học

T Việt

T Dục.(Lu)

 

2

T Việt

Khoa học

L sử (H)

Anh – Hồng

Toán

Địa lí (H)

Kĩ thuật

T Việt

TH Toán

 

3

Toán

MT

T Việt

 nhạc.Hằng

Tin học-Ng

T Việt

Đ.đức

T Dục.(Lu)

SHTT

 

4

Anh – Hồng

 

T Việt

 

Tin học-Ng

T Việt

 

Toán

 

 

5

Anh – Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Quy chế văn thư lưu trữ 11/12/2021 9:18:32 AM

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT 11/12/2021 9:13:58 AM

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/8/2021 10:28:58 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 12 11/8/2021 10:27:55 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 11/8/2021 10:27:03 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 10 11/8/2021 10:26:07 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 9 11/8/2021 10:25:04 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 11/8/2021 10:24:02 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình