Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

QĐ Hội đồng thi đua khen thưởng

11/22/2021 4:27:27 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 158/QĐ-THHT                                  Thạch Hoá, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường

Năm học 2021–2022

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN THUỶ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng.

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng.

Căn cứ Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 1193/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND Huyện Tuyên Hóa về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng huyện Tuyên Hóa;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021–2022 của trường Tiểu học Huyền Thuỷ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trường Tiểu học Huyền Thuỷ năm học 2021–2022 gồm có 09 người; (Có danh sách kèm theo);

Điều 2. Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức phát động, theo dõi, đánh giá các phong trào thi đua, xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường theo quy định;

Hội đồng thi đua, khen thưởng họp định kỳ tối thiểu 03 lần/năm (Đầu năm, cuối kỳ I và cuối năm học);

Điều 3. BGH nhà trường, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như điều 3;

- Lưu VT.                                                                            

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2021–2022

(Kèm theo QĐ số: 158/QĐ-HT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của HT trường TH Huyền Thuỷ)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Lê  Vĩnh  Hằng

BTCB-HT

CTHĐ

 

2

Lê Thị Hoa Thắm

PHT

PCTHĐ

 

3

Nguyễn Thị Minh Hằng

TPT Đội-TKHĐ

Thư kí

 

4

Đoàn Xuân Quyết

CTCĐ

Thành viên

 

5

Lê Thị Thanh Ý

TTCM

Thành viên

 

6

Lê Thị Hồng Thậm

TTCM

Thành viên

 

7

Hà Thị Thu Hoài

TTVP

Thành viên

 

8

Nguyễn Thị Huế

BTCĐ

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

TPCM

Thành viên

 

(Danh sách này gồm có 09 người)

 

                                                 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/22/2021 4:23:33 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 15 11/22/2021 4:23:14 PM

  Đăng ký thi đua năm học 2021-2022 11/12/2021 9:38:54 AM

  Quyết định thành lập ban KTNB trường học 11/12/2021 9:35:56 AM

  Thời khóa biểu 11/12/2021 9:28:23 AM

  Quy chế văn thư lưu trữ 11/12/2021 9:18:32 AM

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo RRTT 11/12/2021 9:13:58 AM

  Quy chế dân chủ 11/11/2021 9:38:39 AM

  Phương án cho năm học 2021-2022 11/10/2021 9:58:45 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 13 11/8/2021 10:28:58 AM

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình