Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Phân công nhiệm vụ

3/23/2020 3:09:13 PM

 

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY

HĐ LỰA CHỌN SGK LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

                                                               Thạch Hóa, ngày…..tháng 3 năm 2020

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC

THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

 

I. Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT và quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình;

- Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với Hiệu trưởng trường TH Huyền Thủy;

- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng:

1. Chủ tịch HĐ:

- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

- Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.

- Chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Tham mưu cho đồng chí CTHĐ trong công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng;

- Chỉ đạo tập hợp danh mục sách do các tổ chuyên môn lựa chọn và trình Hội đồng lựa chọn.

- Hướng dẫn đồng chí Thư ký, các tổ chuyên môn lập các biên bản lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

- Tham mưu cho đồng chí CTHĐ lập báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản đề xuất với hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng;

- Lập biên bản làm việc của Hội đồng;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng; tham khảo ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu, đánh giá các sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp;

- Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa;

- Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn sách giáo khoa của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong lần bỏ phiếu thứ nhất của Hội đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

HIỆU TRƯỞNG

 

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình