Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Quy chế phối hợp với nhà trường

11/12/2021 9:23:21 AM

TRƯỜNG TH HUYỀN THỦY                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HUYỀN THU                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 03 /QC-BGH, BCHCĐ                               

                                                                                  Thạch Hóa, tháng 11 năm  2021

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA BCH CÔNG ĐOÀN VÀ BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG TH HUYỀN THUỶ, NĂM HỌC 2021- 2022

         

      - Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 12/TT-LT, ngày 08/ 5/ 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn trong ngành Giáo dục và đào tạo.

      - Sau khi thảo luận, Hội nghị liên tịch giữa Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn trường TH Huyền Thuỷ đã thống nhất xây dựng quy chế quan hệ công tác giữa BCH Công đoàn và Ban Giám hiệu trường gồm những nội dung sau đây:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

         Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên.

BGH thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học.

BCH công đoàn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công đoàn hoạt động đúng theo Luật công đoàn nhằm thực hiện tốt 3 chức năng của công đoàn:

         - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

         - Tham gia quản lý nhà nước

         - Giáo dục, động viên đoàn viên thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

Điều 1: BCH Công đoàn trường có trách nhiệm tham gia ý kiến với Ban Giám hiệu về kế hoạch xây dựng và phát triển trường, về nhiệm vụ năm học, về cơ chế quản lý và các chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức trong trường.

Điều 2: BCH Công đoàn cùng cấp uỷ Đảng tổ chức tuyên truyền giáo dục, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của chi bộ Đảng và chính quyền cấp trường và cấp trên trong CBCC.

Điều 3: BCH Công đoàn trường có trách nhiệm vận động CBCC trong trường nỗ lực hoàn thành có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao như công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, phục vụ đào tạo và các hoạt động xã hội khác.

Điều 4: BCH Công đoàn cùng Ban Thi đua của trường vận dụng tiêu chuẩn thi đua "Giáo viên giỏi" của Bộ GD-ĐT và tiêu chuẩn "Lao động tiên tiến" của huyện để xây dựng tiêu chuẩn thi đua phù hợp và đề ra các biện pháp vận động phong trào thi đua trong từng thời gian cụ thể và hưởng ứng các cuộc vận động khác do cấp trên phát động. Cùng Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá sơ, tổng kết và xét khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điều 5: BCH Công đoàn phối hợp cùng Ban Giám hiệu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm ở các đơn vị, đồng thời chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức Hội nghị CBVC trường có kết quả tốt đẹp, cùng chỉ đạo, theo dõi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBVC đề ra theo chức năng của mỗi tổ chức.

        

III. TRÁCH NHIỆM CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

 

Điều 6: Trước khi ra văn bản về các chủ trương, chế độ chính sách, quy chế lớn có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của CBCC trong trường, Ban Giám hiệu cần gửi trước bản dự thảo cho BCH Công đoàn trường để tham gia ý kiến.

Điều 7: Ban Giám hiệu cùng BCH Công đoàn trường chuẩn bị tốt nội dung, chương trình họp liên tịch đúng định kỳ 3 tháng 1 lần, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm những hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, tư tưởng tổ chức và đời sống CBVC trong thời gian trước và xác định nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới để cùng phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Điều 8: Ban Giám hiệu hướng dẫn chỉ đạo công tác thi đua, phát động phong trào thi đua sơ và tổng kết, xét danh hiệu thi đua và định mức hình thức khen thưởng cho đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Điều 9. Ban Giám hiệu khi bố trí cơ cấu tổ chức các hội đồng của trường có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CBVC, cần có đại diện của BCH Công đoàn tham gia hội đồng.

Điều 10: Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho BCH Công đoàn trường mở rộng quan hệ với các trường có phong trào xây dựng trường chuẩn, phong trào dạy và học để trao đổi rút kinh nghiệm hoạt động trong nhà trường, Công đoàn.

Điều 11: Ban Giám hiệu phối hợp với BCH Công đoàn trường chỉ đạo việc triển khai học tập và thực hiện các văn bản về luật, thông tư, chỉ thị có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn trong trường.

Điều 12: Ban Giám hiệu có trách nhiệm nghiên cứu để trả lời và giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu tố, kiến nghị của công đoàn về những vấn đề thuộc phạm vi chính quyền quản lý mà BCH Công đoàn và Ban TTND thu thập được. BGH duy trì chế độ lắng nghe góp ý xây dựng.

Điều 13: Ban Giám hiệu hỗ trợ kinh phí và phương tiện cho những hoạt động chung của đoàn viên và BCH Công đoàn trường.

                IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Mọi thành viên trong BGH nhà trường, BCH Công đoàn nhà trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ  các nội dung trong quy chế này .

Quy chế này được BGH Nhà trường và Công đoàn thảo luận nhất trí và đưa vào thực hiện trong năm học 2021 - 2022; trong quá trình thực hiện có những nội dung chưa phù hợp hoặc có những yêu cầu mới sẽ được thống nhất sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

   * Quy chế này đã được biểu quyết thông qua  Hội nghị CB-CC ngày ../11/2021

 

               Nơi nhận:                                                                                   

- Thường vụ CĐN (Báo cáo);                                                                            

- Chi bộ nhà trường(Báo cáo);                                                

- BGH, BCHCĐ nhà trường(Phối hợp T/h);

- Các tổ CM, CĐ (Thực hiện);

 - Lưu BCH;                                                                                                                                                                                                            

 

TM.BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Vĩnh Hằng

               TM.BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Xuân Quyết

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Huyền Thủy – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Huyền Thủy
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình